Kontakt
731 846 556 lub 13 43 612 27

Regulamin Klubu

Regulamin Klubu Muzycznego Wyszynk

1. Goście uczestniczący w wydarzeniach muzycznych organizowanych przez Klub Muzyczny Wyszynk mieszczący się w Krośnie przy ul. Okrzei 1 (zwany dalej Klub), mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu (opaski), dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. W celu zapewniania Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych listach Gości lub posiadających wcześniejszą rezerwację loży lub stolika w Klubie. Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem selekcji w Klubie oraz nie ma związku z zakupieniem biletu wstępu (opaski).

3. O wejściu Gości na teren Klubu decyduje selekcjoner lub pracownik Ochrony. Selekcjoner lub pracownicy Ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.

4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Pracownik Ochrony ma prawo do wylegitymowania Gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

5. Bilet wstępu tzw. “Opaska z Logo Klub Wyszynk” obowiązuje każdego Gościa Klubu w piątki i soboty od godziny 21.00 do godziny 3.00, lub w innym terminie, w którym odbywa się wydarzenie muzyczne, wcześniej publikowane na stronach marketingowych Klubu (facebook.com/WyszynkKrosno oraz facebook.com/ClubWyszynk) lub na terenie Klubu. Goście wydarzenia muzycznego przebywający na terenie Klubu w piątek i w sobotę przed godziną 21.00, a pozostający w Klubie po godzinie 21:00 są zobowiązani zakupić bilet wstępu (opaskę) u pracownika Ochrony, bądź u selekcjonera.

6. Ceny biletów publikowane na stronach marketingowych Klubu (facebook.com/WyszynkKrosno oraz facebook.com/ClubWyszynk) lub na terenie Klubu. Ceny biletów wydarzeń specjalnych mogą się różnić od cen biletów wydarzeń cyklicznych.

7. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy Ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w Klubie, równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.

8. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i Ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

9. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu alkoholu, środków odurzających, jedzenia i innych napojów, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia Gości Klubu.

10. Pracownicy Ochrony mają prawo do konfiskaty wniesionych przez Gości produktów alkoholowych, napojów, czy jedzenia, oraz pozostałych produktów spożywczych, które nie są zawarte w Karcie Menu Klubu i nie zostały zakupione w Klubie.
11. Zabrania się wynoszenia z Klubu przedmiotów będących własnością Klubu np. szkło, ozdoby itp.

12. Pracownik Ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.

13. Zakazuje się wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Gości Klubu (biura, zaplecze, kuchnia, bar, miejsce pracy DJ, pomieszczenia socjalne dla pracowników, magazyny).

14. Na terenie Klubu zakazuje się prowadzenia sprzedaży, prowadzenia kampanii reklamowych, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Klubu.

15. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości Klubu, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające Regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.

16. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu Klubu, pracownicy Ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.

17. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy Ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.

18. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: brak energii elektrycznej, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

19. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

20. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo, również w czasie trwania wydarzenia muzycznego.

21. Gość Klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

22. Na terenie Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

23. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

24. Za rzeczy pozostawione na terenie lokalu oraz za wartościowe przedmioty pozostawione w lożach, przy stolikach oraz w toaletach Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy pozostawione na terenie Klubu i nie odebrane w dniu imprezy przechowywane są maksymalnie 14 dni.

25. Na terenie lokalu “Wyszynk” oraz w jego obszarze zewnętrznym działa całodobowy monitoring. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach działalności Klubu jest Zespół Usług Projektowych i Wykonawczych Wacław Krzanowski NIP: 6840005095, REGON: 370062187 z siedzibą w Krośnie przy ul. Staszica 21. Dane Osobowe pozyskane w ramach funkcjonującego monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Klubu.

26. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów marketingowych (film, zdjęcia). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.

27. Prawo bezpłatnego wstępu na wydarzenie muzyczne mają przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z selekcjonerem, pracownikiem Ochrony, Menadżerem lokalu lub Właścicielem.

28. Regulamin Klubu wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klub poda do informacji publicznej komunikat o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem, przed wejściem zmian w życie.